İş bırakan veya iş değişikliği yapan mükelleflerin dikkatine…

Zeki Doğan
Zeki Doğan

İşe başlama, iş bırakma ve iş değişikliğine ilişkin bildirimleri yapma mükelleflerin vergisel yükümlülükleri arasında yer almaktadır. İşe başlama, iş bırakma ve iş değişikliği yapan mükelleflerin mutlak surette bu konulara ilişkin bildirim yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle Haziran 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bildirimlere ilişkin mükelleflerin bilmesi gereken hususların yer aldığı bir broşür yayımlanmıştır. Bu broşüre göre;

1.Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı,

2.Serbest meslek erbabı,

3.Kurumlar vergisi mükellefleri,

4.Kolektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları, vergi dairesine işe başlama bildirimi vermek zorunda olan mükellefler arasında bulunmaktadırlar.

 

Bu mükellefler aynı zamanda, vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması veya sona ermesi hallerini yani iş bırakmalarını (iş bırakma bildirimi) ve bilinen iş yeri adresi değişiklikleri (iş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi gibi), iş değişiklikleri (yeni bir vergiye tabi olmayı, mükellefiyet şeklinde değişikliği, mükellefiyetten muaflığa geçmeyi gibi), işletme değişiklikleri (iş yerlerinin sayısında meydana gelen artış veya azalışları gibi), gibi değişiklikleri(iş değişikliği bildirimi) de vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.

Bu mükellefler, işi bırakma ve değişiklik bildirimlerini ise bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde;

1.Vergi dairesine bizzat giderek,

2.Posta ile göndererek,

3.Vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile sistem üzerinden, yazılı olarak yapabilmektedirler.

 

Bununla birlikte işi bırakan mükelleflerin yapması gereken diğer ödevler ise söz konusu broşürde şu şekilde sıralanmaktadır;

 

1.Mükellefler işi bıraktıklarında, kullanılmamış belgeler ile en son kullanılan ciltleri, işi bırakma bildiriminde bulunacakları süre içinde bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz ederek kullanılmamış belgeleri iptal ettirmesi gerekir.

2.Basit usule tabi mükellefler işi bıraktıklarında kullanmadıkları belgelerin iptal işlemleri, belgeleri veren oda veya birliklerce yapılmaktadır.

3.İşi bırakma nedeniyle eski nesil ödeme kaydedici cihazlar için yapılacak hurdaya ayırma işlemleri ile geçici kullanım dışı bırakma işlemlerinin, işi bırakma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.

4.Eski nesil ödeme kaydedici cihazlara ait levha vergi dairesine iade edilmesi gerekir.

5.Mükellefler işi bırakma, ödeme kaydedici cihaz(ÖKC) kullanım mecburiyeti dışında kalma, yeni bir yeni nesil ÖKC alma ve benzeri nedenlerle sahibi oldukları cihazlarını hurdaya ayırmaları halinde, yeni nesil ÖKC’lerin hurdaya ayrılma işlemleri cihazın üreticisi olan ÖKC işletmesine ait yetkili servisler tarafından yapılır.

6.Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar arızi kazanç olarak gelir vergisine tabidir. Zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili de böyledir. Bu kazançlara ilişkin olarak herhangi bir istisna uygulaması öngörülmediğinden, söz konusu kazancın tamamının, tahsil edildiği yılın kazancı olarak bu döneme ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir.

 

İş değişikliğini veya işi bırakmalarını zamanında vergi dairesine bildirmeyen mükelleflere  ise  2. derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır. İşi bırakma veya iş değişikliği yapan mükelleflerin bu cezalarla karşılaşmamaları için söz konusu broşürde belirtilen tüm bildirimleri ve ödevleri zamanında yapmalarını tavsiye ediyoruz.

- Yeni Alanya Gazetesi, Zeki Doğan tarafından kaleme alındı
https://www.yenialanya.com/makale/4921019/zeki-dogan/is-birakan-veya-is-degisikligi-yapan-mukelleflerin-dikkatine