800'ü aşkın düzenleme geldi! İşte yeni sistemin altyapısı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile adalet, güvenlik, milli savunma, savunma sanayi, nükleer tesisler, dış politika, sağlık, ekonomi, eğitim, ulaştırma, havacılık, yer altı ve üstü zenginlikleri, milli kaynakların kullanımına ilişkin alanlarda yeni sistemin nasıl işleyeceği belirlendi.

800'ü aşkın düzenlemeyi içeren kararnameye göre bakanlıklara bağlı oluşturulan bazı kurumlar ve görevleri şöyle:

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün görev tanımı değiştirildi:

Görev tanımı "Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek" olarak değiştirildi.

AB BAKANLIĞI ARTIK BAŞKANLIK

Kapatılan AB Bakanlığı yerine Dışişleri bünyesinde AB Başkanlığı kuruldu. Görevleri şöyle:

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK): Özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, kar amacı gütmeyen, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli olacak. Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edecek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin edecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bünyesine alındı. AOÇ ile ilgili görev tanımı şöyle:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü: Müdürlük, bir müdürün idaresi altında Bitkisel Üretim Müdürlüğü, Süt Fabrikası Müdürlüğü, Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürlüğü, Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü, Meyvesuyu ve Bal Fabrikası Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği birimlerinden oluşacak. n Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bünyesine alındı. Görevleri şöyle:

TAEK: Nükleer enerji, iyonlaştırıcı radyasyon, hızlandırıcı teknolojileri barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılması için bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapacak ve denetleyecek.

BOREN: Türkiye'de ve dünyada bor, ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini sağlayacak.

NATEN: NTE ve diğer elementlerin kısa, orta ve uzun dönem politika ve strateji kararları için gerekli bilgileri oluşturacak.

MAPEG: Tabii kaynaklar ile ilgili araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı, işletme izni verecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEĞİŞİMİ

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesine alındı. Görevleri şöyle:

TÜSEB: Sağlık bilim ve teknolojileri alanında Cumhurbaşkanının belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılayacak.

DİĞER BAKANLIKLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek.

NÜKLEER SİLAHLARA KARŞI TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİLECEK

Cumhurbaşkanınca belirlenecek bakanlıkla ilişkili Nükleer Düzenleme Kurumu kurulacak. Kurumdan izin alınması gereken konular şöyle:

Nükleer tesis kurulması öngörülen sahanın hazırlanması, tesisin inşa edilmesi, işletmeye alınması, işletmeden çıkarılması ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklikler yapılması.
Radyoaktif atık tesisi kurulması öngörülen sahanın hazırlanması, tedarik, tesisin inşa edilmesi, işletmeden çıkarılması, kapatılması ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklikler yapılması.
Radyasyon tesisinin işletmeye alınması, işletmeden çıkarılması ile tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklikler yapılması.
Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla kontrole tabi madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen veya ilgili teknolojinin ihraç edilmesi.
Radyoaktif maddelerin ihraç veya ithal edilmesi, taşınması, transit geçirilmesi.
3 YILLIK PROFESÖRE REKTÖRLÜK YOLU

10 Temmuz'da yayımlanan üst kademe yöneticilerinin atanmasına dair usulleri düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesine de ek yapıldı. Buna göre üniversite rektörleri en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Böylece profesörlük şartı da geri getirildi.

CUMHURBAŞKANI FAALİYETLERİNE AYDA 30 DAKİKA

TRT, kararnamede bir bakanlık bünyesine alınmadı ve düzenlemeleri özel olarak yapıldı. TRT'ye şirket ve ortaklık kurma izni, Cumhurbaşkanı faaliyetlerini yayınlama görevi verildi. TRT ile ilgili tanımlar şöyle:

Türkiye sınırları içinde yayın yapan yerel, bölgesel, ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları ile sözleşme, anlaşma ve protokoller imza etmek. Ayrıca Cumhurbaşkanının onayını alarak gerektiğinde uluslararası radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları ile anlaşma, sözleşme ve protokoller imza etmek.
Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sürdürülmesine, yardımcı olmak.
Cumhurbaşkanlığı bildirileri ve olağanüstü haller ile seferberlik ve savaş haline inhisar etmek üzere Cumhurbaşkanı konuşmalarını yayımlamak.
TRT, Cumhurbaşkanı faaliyetlerini tanıtmakla da görevli olacak. Bu yayınların yayın süreleri ayda otuz dakikayı geçemeyecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi bir defada veya bir aydaki toplamı otuz dakikayı aşmamak üzere birkaç defada kullanabilecek.
KAYMAKAM ADAYLIĞI ŞARTLARINA DÜZENLEME

Kararnameyle kaymakam adaylığı şartlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, kaymakam adayları ayrıca yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans eğitimi veren uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekecek.

- Yeni Alanya Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.yenialanya.com/haber/3725330/800u-askin-duzenleme-geldi-iste-yeni-sistemin-altyapisi