Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 bakanlığın teşkilat yapılanmasındaki Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu. Ulaştırma türlerinde meydana gelen belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak ve incelemek üzere "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak. Söz konusu başkanlık bünyesinde oluşturulacak 7 kişilik "Değerlendirme Heyeti" kara, hava ve deniz ulaşımındaki önemli kaza veya olayları mercek altına alacak

BAZI Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik  yapılması hakkındaki "27 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de  yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ile bazı bakanlıkların teşkilat yapıları ve  hizmet birimlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kararnamede, yeni kurulan  hizmet birimleri ile bazı kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına  dair esas ve usuller belirlendi.
Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri  Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma  Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı teşkilatlarında yer alan Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak yerine Hukuk  Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu. Ayrıca çeşitli bakanlıklara bağlı bazı genel müdürlük ve daire  başkanlıkları kapatılarak yerlerine yeni genel müdürlük ve daire başkanlıklarının  kuruluşu gerçekleştirildi.
 
Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu
 
Kararname ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı bünyesinde  Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı ve aile fertleri ile  Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı,  Cumhurbaşkanının korunması talimatı verdiği kişilerin maddi ve manevi  şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıya karşı, Cumhurbaşkanlığı hizmet  mahallerinde ve ikametleri ile her türlü ulaşım aracında, yurt içi ve yurt  dışında gerçekleştireceği toplantı, gezi, tören veya açılış gibi faaliyetlerde  gerekli koruma tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmakla sorumlu olacak.
 Koruma Hizmetleri Genel Müdürü hizmet yönünden Cumhurbaşkanına, idari  yönden ise İdari İşler Başkanına bağlı olacak. Koruma hizmetlerinin yerine  getirilmesinde İçişleri Bakanlığından görevlendirilen personel Emniyet Genel  Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı görev ve çalışma mevzuatı ile  belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarını genel müdürün emri ve gözetiminde  yerine getirecek.Söz konusu birimin personeli ise İdari İşler Başkanlığının talebi  üzerine Emniyet, Jandarma veya Sahil Güvenlik hizmetleri sınıflarına mensup  olanlar arasından İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek.
 
Kadrolar Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek
  
Kararnamedeki bir başka düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı Makamı,  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları ve  Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından oluşan Cumhurbaşkanlığı Merkez  Teşkilatının kadroları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.
 
"Büyükelçi" unvanı geri alınmadıkça devam edecek
 
Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı,  Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve Genel  Müdürlerden "büyükelçi" unvanı verilenlerin bu unvanları Cumhurbaşkanı tarafından  geri alınmadığı müddetçe devam edecek.
 
Bakanlıkların teşkilatlarında düzenleme
 
Adalet Bakanlığının merkez teşkilatına ilişkin düzenlemede Hukuk ve  Mevzuat Genel Müdürlüğü, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire  Başkanlığı ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığı kaldırılarak, Hukuk İşleri Genel  Müdürlüğü, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem  Genel Müdürlüğü ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı kuruldu.
 
Ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesindeki Personel Eğitim Merkezlerinde  eğitim görenlerden konaklama ve yemek ücreti alınmaması kararlaştırıldı. Bu arada bakanlıkta sözleşmeli bilişim personeli çalıştırılmasına  karar verilirken, çalıştırılacak toplam sözleşmeli personel sayısı 150'yi  geçemeyecek.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında  Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  olarak, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının adı da Avrupa  Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olarak değiştirildi.
 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez teşkilatındaki Avrupa Birliği  ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı kaldırılarak  yerlerine Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Personel Genel  Müdürlüğü kuruldu.
 
Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında ise Çatışmayı Önleme ve Kriz  Yönetimi Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi  Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kaldırılırken, Dış Politika, Analiz  ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.
 
Yeni kurulan Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğünün görevi  ise "Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulara  ilişkin olarak analiz, planlama, öngörü, programlama ve eşgüdüm çalışmalarına  katkıda bulunmak, uluslararası kuruluşlar bünyesindeki arabuluculuk, çatışmaların  önlenmesi ve kriz yönetimi çalışmaları ve bu kapsamdaki diğer projeleri yürütmek"  olarak belirlendi.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı Enerji  Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kurulması kararlaştırıldı.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığına ise gençlik, spor ve yurt hizmetlerini il  düzeyinde koordine etmek ve yürütmek üzere il müdürlüklerine bağlı olarak Yurt  Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü  kurulabilme yetkisi verilirken, Yurt Hizmetleri Müdürü, Gençlik Hizmetleri Müdürü  ve Spor Hizmetleri Müdürünün mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük  hakları bakımından Defterdar Yardımcısına denk olması kararlaştırıldı.
Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi.
 
 Sağlık Bakanlığından alınacak ruhsat ve belge ücretlerinde artış  olmayacak
 
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak,  düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve  işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük  belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden 150 bin  Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret  alınmasına ilişkin düzenlemede bu tarifelerin her yıl güncellenmesi ve ücretlerin  yeniden değerleme oranında artırılması hükmü kaldırıldı.
 
Kararname ile Ticaret Bakanlığı'nın görevleri arasına şu ifadeler  eklendi:"Ülkemizin ticaret ve gümrük hizmetlerine ilişkin ana politikalarının  etkinliğinin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük  yapılandırılması için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve  sivil toplum kuruluşlarıyla teknoloji ve girişimcilik odaklı proje, bilimsel  çalışma ve eğitim alanında iş birliği faaliyetlerini yürütmek."
 
Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı kurulacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı bünyesinde "Ulaşım Emniyeti İnceleme  Merkezi Başkanlığı" kurulması kararlaştırıldı.   Söz konusu merkez ulaştırma türlerinde meydana gelen ve ulaştırma  emniyet düzenlemeleri ile emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip  kaza veya olayları araştırmak, incelemek ve ulaşım emniyetinin iyileştirilmesine  yönelik rapor hazırlamakla görevli olacak.
Ayrıca merkez tarafından incelenen ve karara bağlanan raporlar  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar  Kuruluna sunacak.
 
 Merkezin diğer görev ve yetkileri şunlar olacak: "İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporları gerektiğinde  taraflara, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.
 
 Kaza veya olay bölgesinde gerekli incelemelerin tekemmül etmesine  kadar, delilleri muhafaza etmekle yükümlü mülki idare amirliği ile koordinasyon  halinde olmak. Gizlilik derecesi bulunan delillerle ilgili usul ve esasları  belirlemek. Uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara  üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, üyesi olunan uluslararası  kuruluşlarca yayımlanan kural ve standartların uygulanmasını temin etmek."  Kaza veya olayları Değerlendirme Heyeti mercek altına alacak.
 
Başkanlık bünyesinde oluşturulacak "Değerlendirme Heyeti" kara, hava  ve deniz ulaşımındaki önemli kaza veya olayları mercek altına alacak.İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporlar Değerlendirme  Heyeti tarafından karara bağlanacak. Merkez Başkanı aynı zamanda Değerlendirme  Heyeti'nin de başkanı olacak. Başkan dahil en fazla 7 kişiden oluşacak Değerlendirme Heyeti üyeleri  bakan oluru ile üç yıllığına görevlendirilecek. Görev süresi dolan üyelerin görev  süresi Bakan oluru ile uzatılabilecek.Değerlendirme Heyeti üyelerinin hangi hizmet birimi, kuruluş, kurum,  üniversite, sivil toplum örgütü temsilcileri veya alanında uzman ve yetkin  kişilerden oluşacağı, sahip olmaları gereken özellikler ile Başkanlığın ve  Değerlendirme Heyeti'nin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak  yönetmelik ile düzenlenecek.
 
Raporlarda hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti yer almayacak
 
Araştırma ve incelemenin tek amacı benzer kaza veya olayların  önlenmesine yönelik olacak ve raporların içeriğinde idari, hukuki ya da cezai  sorumluluk tespiti yer almayacak. İncelemeyi yapan görevli uzmanların kaza veya olay yerine erişimi ile  delillerin temini kısıtlanamayacak. İhtiyaç duyulması halinde, özel uzmanlık veya  teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve incelemelerinde bilirkişi  görevlendirilebilecek. Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar  Bakanlıkça belirlenecek.
Başkanlık tarafından yapılacak harcamalar Bakanlık Döner Sermaye  İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Başkanlık, çalışmalarıyla  ilgili konularda ihtiyaç oluşması halinde araştırma, inceleme ve danışmanlık  hizmetleriyle sınırlı olmak üzere Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla  hizmet alımı yapabilecek.
Değerlendirme Heyetinin Başkan ve üyelerine ayda ikiden fazla olmamak  üzere her bir toplantı için 3 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile  çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ile yol giderleri ve  harcırahları ödenecek.
Merkez Başkanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük  hakları bakımından Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısına denk olacak.
 
Bakanlıkların geçici yurt dışı teşkilatlarına yönelik düzenleme
 
Kararname ile tüm bakanlıkların geçici yurt dışı teşkilatlarına  yönelik düzenleme de yapıldı. Bu kapsamda geçici özel diplomatik temsilcilikler, geçici ihtisas  birimleri ve dış  temsilcilik niteliği taşımayan geçici yurt dışı teşkilatı  kurulması ile yabancı bir ülkede Türkiye'nin menfaatlerini koruyan bir  devletin o ülkedeki temsilciliğinde geçici olarak temsilci görevlendirilmesi  Cumhurbaşkanı kararı ile olacak.
Geçici yurt dışı teşkilatı, görev veya hizmet süresi sona erince  kaldırılacak. Sürenin uzatılması Cumhurbaşkanı kararı ile yapılacak.Yurt dışı teşkilatı kurulurken niteliği, kurulacağı yer, görevleri,  yer itibarıyla görev alanı, bağlı veya ilgili olacağı misyon, konsolosluk şefliği  ve geçici olanların süresi Cumhurbaşkanı kararında belirtilecek.İptal edilen kadrolarda bulunanların görevleri başkaca hiçbir işleme  gerek kalmaksızın sona erecek ve haklarında Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu  Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin  hükümlerine göre işlem tesis edilecek.Yeni kurulan birimlerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu  birimlere ait görev ve yetkiler kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce  görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilecek.
Kararname ile iptal edilen kadro unvanları hariç olmak üzere kapatılan  birimlere tahsisli kadroların mevcutlu olarak ilgili bakanlık merkez teşkilatı  bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında bakanlar yetkili olacak.
 
Ticaret Bakanlığı uzmanlarına müfettiş kadrosu
 
Ekonomi Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp  yetiştirilmeleri ve yeterlikleri bu çerçevede gerçekleştirilenlerden kanun veya  kanun hükmünde kararnameler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ortak  Hükümler" bölümünde sayılan uzman kadrolarına atanmış olanlardan halen bu kadroda  bulunanlar talep etmeleri halinde Ticaret Bakanlığında durumlarına uygun müfettiş  kadrolarına atanacak.
Atama için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar  başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesindeki ilgili cetvelin bölümüne eklenmiş sayılacak.
 
 
İŞTE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİN YER ALDIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 
 
MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
"d) Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü"
 
MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 10/A- (1) Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 
a) Cumhurbaşkanı ve aile fertleri ile Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanı, Cumhurbaşkanının korunması talimatı verdiği kişilerin maddi ve manevi şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıya karşı, Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde ve ikametleri ile her türlü ulaşım aracında, yurtiçi ve yurtdışmda gerçekleştireceği toplantı, gezi, tören veya açılış gibi faaliyetlerde gerekli koruma tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmak,
 
b) Koruma görevi ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışmda ilgili makam, kurum, kuruluş ve güvenlik birimleri yetkilileri ile koordinasyonu sağlamak, gerekli koruma tedbirlerini almak veya aldırmak,
 
c) Cumhurbaşkanı ve diğer devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirilen programlarda alınacak olan güvenlik tedbirleri ile koruma hizmetlerini diğer devlet erkanını kapsayacak şekilde planlamak ve koordine etmek, gerektiğinde yakın koruma hizmetlerini Cumhurbaşkanının programda bulunduğu sürece kendi uhdesine almak,
 
ç) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde, ikamet veya Cumhurbaşkanının ve aile fertlerinin bulunduğu bina ve tesislerin girişlerinde ve yakın çevresinde ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı gerekli önleyici ve koruyucu koruma tedbirlerini almak, bu yerlere girecek personel, ziyaretçi veya görevliler ile taşıt ve eşyaların güvenlik kontrolünü yapmak veya yaptırmak,
 
d) Cumhurbaşkanının ikametgahı, makam, özel ve çalışma odaları ile seyahat araçlarında gerekli teknik taramayı yapmak, bu yerler ile Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki giriş kapılarında ve bina girişlerinde fiziki ve elektronik her türlü güvenlik tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmak,
 
e) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahalleri ile Cumhurbaşkanının katıldığı program yerlerinde taşıt ve yaya trafiği ile park düzenini almak veya aldırmak,
 
f) Genel Müdürlük personelinin atama, yer değiştirme, görevlendirme, eğitim, disiplin, performans değerlendirme ve benzeri tüm özlük ve idari işlemlerinin yürütülmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
 
g) Koruma hizmetleri ile ilgili taşıt, araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları planlayarak temini için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
 
ğ) Konuk devlet başkanları ile hükümet başkanları veya eşdeğer devlet büyükleri ile eşlerinin Türkiye'ye gelişlerinde yakın koruma ve güvenlik tedbirlerini almak veya aldırmak, gelen heyetle bu amaçla işbirliği yapmak, ilgili birimler ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
 
h) Koruma hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla koruma personelinin her türlü eğitim ihtiyacım belirlemek, hizmetin özelliklerine göre personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli kısa ve uzun vadeli eğitim programları hazırlamak, bu eğitim programlarını uygulayarak başarılı olanları sertifikalandırmak,
 
ı) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki kamera ve kayıt sistemleri ile Cumhurbaşkanının çalışma ofisi, ikameti veya bulunduğu bina, tesis ve program yerlerinde telsiz ve role istasyonları ihtiyaçlarım tespit etmek, temin etmek, kurulumlarım ve çalışır durumda bulunmalarım ilgili birimlerle koordineli olarak sağlamak,
 
i) Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki elektronik güvenlik sistemleri ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, ilgili birimlerle koordineli olarak temin edilmesini sağlamak ve işletmek,
 
j) Cumhurbaşkanının yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde kullandığı ulaşım araçlarının fiziki ve teknik koruma tedbirlerini almak,
 
k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.
 
(2) Genel Müdür hizmet yönünden Cumhurbaşkanına, idari yönden idari İşler Başkanına bağlıdır. Koruma hizmetlerinin yerine getirilmesinde içişleri Bakanlığından görevlendirilen personel Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı görev ve çalışma mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarını Genel Müdür emri ve gözetiminde yerine getirir. Genel Müdür, koruma personeli ile ilgili olarak bu personelin kadrosunun bulunduğu teşkilatın en üst amirine mevzuat ile verilen yetkileri haizdir."
 
MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"(1) Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından oluşan Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir."
 
MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin, birinci fıkrasında yer alan "üçüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya "Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli, İdari İşler Başkanlığının talebi üzerine Emniyet, Jandarma veya Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıflarına mensup olanlar arasından İçişleri Bakanlığınca görevlendirilir." cümlesi eklenmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi "Büyükelçilik unvanı Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam eder." şekilde değiştirilmiştir.
 
MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Cumhurbaşkanlığı" ibaresinden soma gelmek üzere "merkez teşkilatı" ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "hazırlanan" ibaresi "gönderilen" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 40 mcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"MADDE 40- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
 
a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,
 
b) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,
 
c) Mevzuat Genel Müdürlüğü,
 
ç) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,
 
d) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,
 
e) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,
 
f) Personel Genel Müdürlüğü,
 
g) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ğ) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü,
 
h) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
 
ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
 
i) İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı,
 
j) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
 
k) İcra İşleri Dairesi Başkanlığı,
 
l) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
 
m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
 
n) Özel Kalem Müdürlüğü."
 
MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h), (ı), (i), (j), (k) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
"ğ) Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca uzlaştırmacıların eğitimi, sınavı, sicile kaydı, çalışma usul ve esasları, denetim ve performansları ile uzlaştırma kurumuna ilişkin gerekli diğer iş ve işlemleri yürütmek, Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak,"
 
MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 41/A- (1) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununda verilen görevleri yapmak ve ceza uygulamalarım gerektiren işlerde evrakı ilgili mercie tevdi etmek,
 
b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatın Bakanlıkça yapılması gereken işlemlerini yürütmek,
 
e) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,
 
ç) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda
 
verilen görevleri yapmak,
 
d) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda verilen görevleri yapmak,
 
e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 10-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 42 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Mevzuat Genel Müdürlüğü
 
MADDE 42- (1) Mevzuat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Adli konulara ilişkin kanunlarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak,
 
b) Bakanlığa gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek,
 
c) Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının, Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,
 
ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 11-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla verilen görevleri yerine getirmek," ibaresi "Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumuna ilişkin mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek," şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 12- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "ve insan hakları" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 13- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 14- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 46 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
 
"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 46/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
 
MADDE 46/B- (1) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen konular hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarmı yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
 
b) İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarım, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarım ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak,
 
c) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak,
 
ç) Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemlerarası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,
 
d) Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında bilgisayar kullanan personelin eğitimim sağlamak,
 
e) Bilgi işlem müdürlükleri ile birlikte mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 
f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 15-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
"i) Uluslararası kurum ve kuruluşların insan hakları alanındaki faaliyetlerini, Dışişleri Bakanlığıyla işbirliği halinde takip etmek ve bu alandaki gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,"
 
MADDE 16- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 50 nci maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
"f) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü yazılı, görsel ve işitsel dokümanın basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,
 
g) Yazılı olmayan hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarım araştırmak, toplamak ve yayımlamak,
 
ğ) Yayın Danışma Kurulu oluşturmak,"
 
MADDE 17- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 51 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
 
MADDE 51- (1) İcra İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) İcra ve iflas sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 
b) İcra ve iflas dairelerinin kurulması, kaldırılması ve aynı veya farklı yerlerdeki dairelerin birleştirilmesi ile yetki alanının belirlenmesi işlemlerini yürütmek,
 
c) İcra ve iflas dairelerinin yönetim, denetim ve gözetim işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
 
ç) İcra ve iflas sistemiyle ilgili tarifeleri çıkarmak,
 
d) Doğrudan Bakanlıkça ataması yapılan icra ve iflas dairesi personelinin; atama, yer değiştirme, nakil, terfi, görevlendirme, görevden uzaklaştırma, görevde yükselme, unvan değişikliği ve emeklilik işlemleri ile diğer özlük işlemlerini yerine getirmek, yapılacak sınavların usul ve esaslarım belirlemek, buna ilişkin işlemleri yürütmek ve bu personel hakkında yapılacak ihbar ve şikayetleri inceleyerek gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 
e) Bakan tarafmdan verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 18-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 52 nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
"ç) Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,
 
d) Bakanlığa ait bina ve tesislerin, ilgili birimlerle işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projelerini hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve küçük onaranlarım yapmak veya yaptırmak,
 
e) (d) bendinde yazılı işlerin yıllık icra programına alınabilmesi için, belirlenecek arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları seçmek,"
 
MADDE 19-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 53 üncü ve 54 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 20- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 61 inci maddesinin yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
"(8) Eğitim görenlerden konaklama ve yemek ücreti alınmaz."
 
MADDE 21- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 63 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Sözleşmeli bilişim personeli
 
MADDE 63/A- (1) Bakanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli bilişim personeli çalıştırılabilir. Çalıştırılacak toplam sözleşmeli personel sayısı yüzelliyi geçemez."
 
MADDE 22- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (o) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
"g) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,"
 
"j) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı,"
 
"ı) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"
 
MADDE 23- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 75 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 
MADDE 75- (1) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Yurtdışında yaşayan; Türk vatandaşlarının, kaybettirme halleri dışında Türk vatandaşlığından çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişilerin yabancı ülke mevzuatı ile uluslararası mevzuattan kaynaklanan çalışma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmet konularındaki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
 
b) (a) bendinde belirtilen kişilerin kültürel, ekonomik ve ailevi nedenlerden kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak için gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarını yürütmek, yurtdışında gerekli sosyal incelemeleri yaparak sosyal inceleme raporları hazırlamak ve bu konularda yurtiçinde ve yurtdışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,
 
c) Yurtdışında Türk işgücünün istihdamına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 
ç) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın görev alanına giren diğer konularda uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmaları hazırlamak, müzakerelerini yürütmek ve tadili çalışmalarını yapmak ve bu konuda Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,
 
d) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan iş ve işlemleri yapmak,
 
e) Bakanlık yurtdışı kadrolarını düzenlemek, bu kadrolarda görev yapan personeli yönetmek ve denetlemek,
 
f) Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca yapılacak yurtdışma ilişkin işlemleri koordine etmek ve bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın görev alanıyla ilgili yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile protokol işlerini yürütmek,
 
g) Çalışma hayatı ve sosyal politika alanlarında yabancı literatürü, mevzuatı ve uygulamaları izlemek ve raporlamak,
 
ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 24- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 77 nci maddesinden soma gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 77/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 25- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 80 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
 
MADDE 80- (1) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Bakanlığın Avrupa Birliği, yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak,
 
b) Bakanlığın görev ve faaliyet alamna giren konularda, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, koordinasyonu sağlamak,
 
c) Avrupa Birliğine yönelik olarak Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Bakanlığın görev alanlarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve öneriler hazırlamak,
 
ç) Avrupa Birliği programlan ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait işleri yürütmek,
 
d) İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve milletlerarası andlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak, yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek, yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak,
 
e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak,
 
f) Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak,
 
g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 26-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 85 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 27- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"MADDE 98- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur."
 
MADDE 28- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k), (1) ve (o) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aym fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
"ı) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
 
i) Personel Genel Müdürlüğü,
 
j) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"
 
MADDE 29-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
 
"Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 
MADDE 109/A- (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak,
 
b) Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programları yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek,
 
c) ilgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak ve uygulamak,
 
ç) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası sözleşmeler de dahil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak,
 
d) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve ilgililere duyurmak,
 
e) Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak,
 
f) İlgili kurum ve makamlara görevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporların intikalini sağlamak ve operasyonel programın özelliğine göre yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak,
 
g) Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde yurtdışmdan gelen heyetler ve Bakanlıktan yurtdışına gönderileceklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
ğ) Yurtdışı ilişkilerle ilgili protokol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 
h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
Personel Genel Müdürlüğü
 
MADDE 109/B- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Bakanlığın personel planlaması ve politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak,
 
b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
 
c) Bakanlığın eğitim planım hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 109/C- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 30-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 113 üncü, 114 üncü ve 117 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 31-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 120 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Yurtdışı teşkilatı
 
MADDE 120/A- (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir."
 
MADDE 32- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 129 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"(2) Bakanlığın merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:
 
a) İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri,
 
b) Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,
 
c) Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlükleri,
 
ç) Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü,
 
d) Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü,
 
e) Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü,
 
f) İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlükleri,
 
g) Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü, ğ) Andlaşmalar Genel Müdürlüğü,
 
h) Konsolosluk İşleri Genel Müdürlükleri,
 
ı) Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,
 
i) Enformasyon Genel Müdürlüğü,
 
j) Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü,
 
k) Protokol Genel Müdürlüğü,
 
l) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 
m) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 
n) Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı,
 
o) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
 
ö) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
 
p) Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı,
 
r) Diplomasi Akademisi Başkanlığı,
 
s) Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı, ş) Tercüme Dairesi Başkanlığı,
 
t) Özel Kalem Müdürlüğü."
 
MADDE 33-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 134 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü
 
MADDE 134- (1) Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Dış politikamızı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin olarak analiz, planlama, öngörü, programlama ve eşgüdüm çalışmalarına katkıda bulunmak,
 
b) Uluslararası kuruluşlar bünyesindeki arabuluculuk, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi çalışmalarım ve bu kapsamdaki diğer projeleri yürütmek,
 
e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 34-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 143 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
 
"Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 143/A- (1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Bakanlığın personel politikası ve planlamasıyla ilgili çalışmaları yürütmek, personel yönetiminin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve bu kapsamda alman kararları uygulamak, kurumsal gelişim faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemlerini planlamak ve yürütmek, Bakanlık personelinin ve ailelerinin yurtdışmda sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin işlemleri yürütmek, Bakanlık Komisyonunun raportörlüğünü yapmak,
 
b) Merkez ve yurtdışı teşkilatında kullanılmak üzere gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, merkez ve yurtdışı teşkilatında ihtiyaç duyulan arazinin ve binaların kiralanması ve satın alınması ile bina inşası ve büyük onaranlarıyla ilgili işleri yürütmek, bina ve yerleşke yönetimi, güvenliği, temizliği, aydınlatması, ısıtması, bakımı, onarımı ile taşıma hizmetlerim yürütmek, kargoların sevkiyatını sağlamak, yurtiçindeki ve yurtdışındaki lojmanlar ile sosyal tesislerin kurulması, yönetimi ve bakımı ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 
c) Merkez ile yurtdışı teşkilatı arasındaki haberleşmeyi yürütmek, gelen ve giden haberleşme evrakının kayıt, tasnif ve dağıtımım sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek, merkez ve yurtdışı teşkilatında mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmetiçi eğitim almalarım sağlamak, merkez ile yurtdışı teşkilatı arasında mevcut haberleşme sistemi üzerinden yapılması uygun görülmeyen yazışmaları periyodik kuryeler göndermek suretiyle ulaştırmak, diplomatik çanta ve kargoların sevkiyatını sağlamak ve bunlara dair yazışmaları yürütmek,
 
ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 143/B- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 35-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 148 inci, 150 nci, 151 inci ve 154 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 36- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 167 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "merkez" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yurtdışı" ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 37- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 168 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (e) bendi (f) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"ç) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"
 
"f) Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı,"
 
MADDE 38- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"MADDE 169- (1) Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ilgili mevzuatta
 
piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde şunlardır:
 
a) Enerji kaynaklarını ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak,
 
b) Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,
 
c) Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modem teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,
 
ç) Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,
 
d) Enerji fiyatlandırma esaslarım tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarım dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve uygulanmasını denetlemek,
 
e) Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek,
 
f) Ülkenin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek,
 
g) Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak,
 
ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek,
 
h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 39- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 171 inci maddesinden soma gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 171/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 40- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 174 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
 
MADDE 174- (1) Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Enerji verimliliği ile ilgili mevzuat, strateji ve eylem planlarının taslaklarını düzenleyici etki analizleri ile birlikte hazırlamak, uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirici tedbirleri planlamak,
 
b) Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, müşterek projeler veya etkinlikler yürütmek veya koordine etmek,
 
c) Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılabilecek işbirliklerini de dikkate alarak, toplum genelinde enerji kültürünün ve enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi ve uygulamaların özendirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak, enerji verimliliği ve çevre-enerji alanlarına ilişkin belirlenen politika ve stratejileri takip etmek ve gerçekleşmesine ilişkin çalışmaları yürütmek veya koordine etmek,
 
ç) Ulusal enerji verimliliği eylem planının uygulama, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek,
 
d) Enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetleri vermek, laboratuvar kullanım desteği sağlamak, enerji yöneticisi merkezi sınavlarını yapmak, yetkilendirilme ve sertifıkasyon ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 
e) Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi kapsamında uluslararası enerji verimliliği eğitim programları düzenlemek ve enerji verimliliği hizmetleri vermek,
 
f) Ülke genelinde ve sektörler bazında enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, enerji etütlerini yapmak veya yaptırmak, alternatif yakıtlar, bölgesel ısıtma ve ısı piyasasının oluşturulması dahil gerekli çalışmaları yürütmek,
 
g) Enerji verimliliği uygulama projelerini, araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek, destek ödemelerini gerçekleştirmek,
 
ğ) Ulusal ve uluslararası enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak hedef ve önceliklerini belirlemek, yürütülen çalışmaların sonuçlarım ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuyla paylaşmak,
 
h) Enerji verimliliği ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak, ulusal eneıji verimliliği envanterini oluşturmak, güncel tutmak, planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji verimliliği bilgi yönetim sistemi kurmak ve işletmek,
 
ı) Çevre-enerji ilişkisi kapsamında mevcut ve yeni mevzuatın uyum ve etki değerlendirmesini yapmak, çevre mevzuatına uyuma yönelik takip ve izleme komisyonu sekretaryasını yürütmek,
 
i) Sürdürülebilirlik, çevre ve iklim yönetimi kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri, politikaları takip etmek, enerji politikalarına etkisini incelemek, Bakanlığın stratejileri ile uyumlu olarak faaliyetler önermek, uygun görülenleri planlamak ve gerçekleştirmek,
 
j) İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu çalışma grupları altında elektrik ve ısı üretimi sektörü kapsamında görev almak,
 
k) İklim ile ilgili ulusal bildirimlerin ve raporların hazırlanmasına katkı sağlamak, ulusal seragazı envanter raporunun sektöre ilişkin bölümünü hazırlamak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sekretaryasımn gözden geçirme toplantılarına iştirak etmek,
 
l) Enerji verimliliği finansmanı konusunda mevcut destek araçlarım uygulamak, geliştirmek, iyileştirmek, başvuru süreçlerini basitleştirmek, yurtiçi ve yurtdışı finansman imkanları dahil yeni destek araçları ve mekanizmalar önermek, uygun bulunanları geliştirmek, uygulamak ve etkinliğini izlemek,
 
m) Enerji performans sözleşmeleri dahil enerji verimliliği yatırımlarının gerçekleşmesine yönelik danışmanlık ve teknik destek sağlamak, ilgili diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
 
n) Ülke genelinde yürütülen enerji verimliliği ile ilgili çalışmalara ilişkin gerekli ölçme, izleme ve denetim çalışmalarını yapmak ve gerektiğinde idari yaptırımları uygulamak,
 
o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 41-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 179 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Yurtdışı teşkilatı
 
MADDE 179/A- (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir."
 
MADDE 42- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 186 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
"g) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"
 
MADDE 43-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 193 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 193/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 44- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 194 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:"
 
MADDE 46- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 202 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir.
 
"(3) Gençlik, spor ve yurt hizmetlerini il düzeyinde koordine etmek ve yürütmek üzere il müdürlüklerine bağlı olarak Yurt Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulabilir. Yurt Hizmetleri Müdürü, Gençlik Hizmetleri Müdürü ve Spor Hizmetleri Müdürü, mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Defterdar Yardımcısına denktir."
 
MADDE 47- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 206 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Müfettiş istihdamı
 
MADDE 206- (1) Bakanlıkta; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı istihdam edilebilir."
 
MADDE 48- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
"ç) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"
 
MADDE 49-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 259 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 259/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 50-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 268 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 51- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 279 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmış, aym fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
"ğ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"
 
"(2) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılabilir."
 
MADDE 53- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 287/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 54-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 293 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 55-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
"h) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"
 
MADDE 56-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 339/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 57-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 343 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 58-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 354 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın mevcut (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
'h) Teftiş Kurulu Başkanlığı,'
 
"ğ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"
 
MADDE 59- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 363 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 363- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 60- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 364 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Teftiş Kurulu Başkanlığı
 
MADDE 364- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:
 
a) Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak,
 
b) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı ve ilgili kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
 
c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
(2) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir."
 
MADDE 61- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 376 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Müfettiş istihdamı
 
MADDE 376- (1) Bakanlıkta; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı istihdam edilir."
 
MADDE 62- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 384 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden yüzellibin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır."
 
MADDE 63- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere
 
aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
"ğ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"
 
MADDE 64-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 389 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
"ğ) Yurtdışında alanlarında uzman bilim insanlarının veya araştırmacıların yurtiçinde kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına kazandırılması ve istihdamına yönelik politika oluşturmak, oluşturulan politikalar çerçevesinde destek programları geliştirmek, teşvik etmek, verilen destekleri izlemek ve sonuçlarım değerlendirmek,"
 
"(2) Bakanlık, görev ve yetkileri arasında yer alan destek programları ve projeleri ile ilgili görevlerini, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı ve ilgili kuruluşlarına yaptırabilir."
 
MADDE 65- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 395 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 395/A- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."
 
MADDE 66-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 401 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 67- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 412 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
"i) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,"
 
MADDE 68-1 sayılı C

10 Ocak 2019 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 23418772


Varnish cache server