Dikkat! Yeni dönem başlıyor

Kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla TİB tarafından internette içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verebilecek

"Torba

Kanun teklifi" olarak adlandırılan, Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

   Kanuna göre, lisans mezunu ebeler, meslekleriyle ilgili lisansüstü  eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten  sonra, "uzman ebe" olarak çalışacak.

 

   İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite  kurulacak. Üniversite Tıp, Hemşirelik, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Bilimleri  fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri  Enstitüsü'nden oluşacak. Üniversitenin mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, Sağlık  Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu   tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden  oluşacak. Üniversite, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı  yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere yurt  dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokol  yapabilecek.

 

Mektebi Tıbbıyeyi Şahane adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve  halen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık  Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek.

 

Kanunla, Sağlık Bilimleri Üniversitesine 2 bin 735 kadro ihdas  ediliyor. Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri yüzde 50 oranında artırılıyor.

 

 Ek ders ücretleri, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim  gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik  olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere  yüzde 25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme  Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere yüzde 100  fazlasıyla ödenecek.

 

 Kızılay'a KDV istisnası 

 

 Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk  Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi  Darülaceze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneğine ait iktisadi  işletmelerin, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına giren  gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılacak.

 

Türkiye Kızılay Derneğinin, afet yönetimi ve yardımları, barınma,  beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası  insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketi faaliyetleri, savaş ve  olağanüstü hallerdeki görevler ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini  (sığınmacı hizmetleri dahil) yerine getirilmesine yönelik görevler kapsamında  yapılan teslim ve hizmetler; derneğin ulusal ve uluslararası işbirlikleri,  uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve  kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürütülen  insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri KDV'den istisna  olacak.

 

  İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan bazı alanlarda yapılacak  iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile  kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi, 31 Aralık 2018 tarihine  kadar KDV'den ve tapu harcından müstesna olacak. Bu taşınmazların 31 Aralık 2018  tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına  göre kazanç oluşmuş sayılmayacak.

 

Bedelsiz irtifak hakkı 

 

Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay  Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç  duyulan, mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde  49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek.

 

 Söz konusu dernek, cemiyet ve vakfın, kanun yürürlüğe girmeden önce  kullanma izinleri ya da kiralama işlemleri, kanun yürürlüğe girdikten sonra 49  yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkına ya da kullanma iznine dönüştürülebilecek.

 

 Türkiye Kızılay Derneğine ait iktisadi işletmeler adına daha önceki  kurumlar vergisi ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi ile gecikme zammı ve  vergi cezalarının; bu alacaklarla ilgili açılmış olan tüm davalardan ve  tahsilinden, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar  vazgeçilecek.

 

Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen "Dağıtım sistemindeki kayıpların  azaltılmasına ilişkin tedbirler" başlıklı geçici maddeye göre, 1 Ocak 2016  tarihine kadar teknik ve teknik olmayan kayıplarının oranı ülke ortalamasının  üzerinde olan dağıtım bölgelerinde, diğer dağıtım bölgelerinden farklı  düzenlemeler yapılmasına, hedef kayıp-kaçak oranlarının bir önceki yılın  gerçekleşmeleri dikkate alınarak ve sonraki uygulama dönemleri de dahil olmak  üzere yeniden belirlenmesine EPDK yetkili olacak.

 

Görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek 

 

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bin 152, Spor  Genel Müdürlüğü'ne 81 kadro ihdas edilecek. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar  Kurumu Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri kapatılacak.

 

Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez  teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu  Genel Müdürlüğü'nde; genel müdür yardımcısı, müşavir, teftiş kurulu başkanı, 1.  hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı, gençlik  hizmetleri spor il ve ilçe müdürü, federasyon genel sekreteri, yurt müdürü ve  gençlik merkezi müdürü kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek  kalmaksızın sona erecek.

 

Bu kadrolarda bulunanlar, araştırmacı kadrolarına halen bulundukları  kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak. Ancak  ilgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar  bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, Devlet Memurları Kanunu'nun  ilgili maddesinde düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark  kapanıncaya kadar ödenecek.

 

 Araştırmacı kadro veya pozisyonları, atama işleminin yapıldığı tarihte  hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması  halinde hiçbir işleme gerek olmadan iptal edilmiş olacak. Bakanlık veya bağlı  kuruluşlarında yönetici kadrolarında olup görevden alma ya da atama işlemlerine  ilişkin açtıkları davalara dair, mahkeme kararlarının gereği; müsteşar yardımcısı  ve genel müdür kadroları için bakanlık müşaviri kadrolarına, diğerleri için ise  araştırmacı kadrolarına atanacak.

 

  Bakanlık müşaviri veya araştırma kadrolarına atananlar, merkez ve  taşra teşkilatında istihdam edilebilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle  gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürü, gençlik merkezi müdürü ve yurt müdürü  kadrolarına her bir kadro için bir defaya mahsus olmak üzere, şartları taşıyanlar  arasından atama yapılacak.

 

Kadro ve pozisyonlar standart hale getiriliyor 

 

 Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile düzenleyici  ve denetleyici kurumlar, TMSF'de üst düzey yönetici kadro ve pozisyonunda  bulunanların görev süreleri sona erdiğinde veya görevden alındıklarında  atanacakları kadro ve pozisyonlar standart hale getiriliyor.

 

  Atamalar için uygun boş kadro va pozisyon bulunamaması halinde, başka  bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu kadro ve pozisyonlar ihdas edilmiş ve  kurumların kadro ve ve pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş  sayılacak. Bu şekilde ihdas edilmiş sayılan kadrolar ve pozisyonlar boşalması  halinde, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak. Anılan  kadro ve pozisyonlara atananlar, atamaya yetkili amirler tarafından belirlenen  birimlerde istihdam edilecek.

 

 Atananlardan önceki kadrolarında kesintisiz en az iki yıl fiilen görev  yapmış olanların mali hakları atandıkları kadro ve pozisyonlarda bulunmaları  kaydıyla atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna  kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme unsurları  esas alınarak verilmeye devam edecek.

 

 Bu madde hükümleri hakim ve savcılar, dışişleri meslek memurları,  mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı ve  emniyet hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında bulunanlar,  bakan yardımcıları atanma şartlarına kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin  soruşturması sonucunda görevden alınanlar ile mevzuat uyarınca görevde yükselme  sınavıyla atanabilecek kadrolardan ek göstergesi 3000 ve daha düşük tespit  edilenlerde bulunanlar hakkında uygulanmayacak.

 

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda Genel Müdür ve Genel Müdür  yardımcıları, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna göre  müşterek kararla atanacak. Bunun dışındaki kadrolara Bakan tarafından atama  yapılacak. Bakan gerektiğinde bu yetkisini alt kadrolara devredebilecek.

 

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait binaların ve her türlü  tesislerin yapım, yaptırma, donatım, bakım ve onarım işleri kurum tarafından  yürütülebilecek.

 

 Maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve  mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, kamu yararına  dayalı olarak tünel sistemleri de yapılabilecek. Taşınmazların mülkiyet hakkının  kullanımının engellenmemesi halinde, taşınmazlara ilişkin herhangi bir  kamulaştırma yapılmayacak. Taşınmaz sahiplerine bu işlemler nedeniyle  kamulaştırma, tazminat ve benzeri nam altında herhangi bir ücret ödenmeyecek.

 

 -İnternette erişimin engellenmesi 

 

 Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli  güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin  önlenmesi veya genel  sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hakim veya  gecikmesinde  sakınca bulunan hallerde, Başbakanlık veya milli güvenlik ve kamu  düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile  ilgili Bakanlıkların talebi üzerine TİB tarafından internet ortamında yer alan  yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı  verilebilecek.

 

 Karar, Başkanlık tarafından derhal erişim sağlayıcılara ve ilgili  içerik ve yer sağlayıcılara bildirilecek. İçerik çıkartılması  veya erişimin  engellenmesi  kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi  anından   itibaren 4 saat içinde yerine getirilecek. Söz konusu içerikler çıkarılıncaya  kadar erişimin engellenmesi tedbirine devam edilecek.

 

 Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık  tarafından verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı,  Başkanlık tarafından, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak.  Hakim, kararını 48 saat içinde açıklayacak; aksi halde, karar kendiliğinden  kalkacak.

 

  Bu madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin  gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm, ile ilgili olarak içeriğe erişimin  engellenmesi yöntemiyle verilecek. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe  erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi  yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak  erişimin engellenmesi  kararı verilebilecek.

 

Suç duyurusunda bulunulacak 

 

Bu madde kapsamındaki suça konu internet içeriklerini oluşturan ve  yayanlar hakkında Başkanlık tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda  bulunulacak. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik,  yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hakim kararı üzerine adli mercilere  verilecek. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların  sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı   takdirde, 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

 

  Verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararın  gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar  ile ilgili içerik ve yer  sağlayıcılara,  50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.  Ayrıca, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının uygulanmaması  sonucunda devlet veya kişiler zarara uğramış ise zararın niteliği ve derecesine  göre Başkanlığın  talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline de  karar verilebilecek.

 

Kanunla, Sağlık Bakanlığı'nca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis  Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun'un sözleşmenin uygulanması  sırasında taraflar arasında doğabilecek hukuki ihtilaflarda Türk hukuku  uygulanması ve ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin görevli  ve yetkili olmasına ilişkin maddede düzenleme yapılacak. Böylece davalar  Türkiye'de görülmese bile taraflar ihtilafın esasına Türk hukukunun uygulanması  kaydıyla ihtilafın Milletlerarası Tahkim Kanunu çerçevesinde çözümlenebileceğini  kararlaştırabilecekler.

 

  Kanuna göre, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük  kurallarına uygun olması, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve  meşru amaçlar için işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü  olması ile işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi  ilkelerine uyulacak.

 

 Elektronik haberleşmenin ve ilgili trafik verisinin gizliliği esas  olacak. İlgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde,  haberleşmeye taraf olanların tamamının rızası olmaksızın haberleşmenin  dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi ve takip edilmesi yasak olacak.

 

 Elektronik haberleşme şebekeleri, haberleşmenin sağlanması dışında,  abonelerin terminal cihazlarında bilgi saklamak ya da saklanan bilgilere erişim  sağlamak amacıyla işletmeciler tarafından, ancak ilgili abonelerin, verilerin  işlenmesi hakkında açık ve kapsamlı olarak bilgilendirilmeleri ve açık  rızalarının alınması kaydıyla kullanılabilecek.

 

 İşletmeciler, şebekelerinin, abonelerine ait kişisel verilerin ve  sundukları hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari  tedbirleri alacak.

 

Verilerin işlenmesinde ilgili kişilerin rızası aranacak 

 

  Şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirme kapsamında ve kamu yararının  sağlanması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından işletmelere  getirilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için kişisel veriler  işlenebilecek.

 

  Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin ilgili mevzuat  hükümleri saklı kalmak kaydıyla, trafik ve konum verileri, ancak ilgili kişilerin  açık rızaları alınmak koşuluyla yurt dışına aktarılabilecek.

 

 Trafik verileri, trafiğin yönetimi, arabağlantı, faturalama,  usulsüzlük, dolandırıcılık tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek ya da  tüketici şikayetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak  üzere, uzlaşmazlıkların çözümü amacıyla, sadece işletmeci tarafından  yetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak kaydıyla işlenecek. Bu uzlaşmazlıkların  çözüm süreci tamamlanıncaya kadar gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak saklanacak.

 

Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ya da  elektronik haberleşme hizmetlerinin  pazarlanması amacıyla ihtiyaç duyulan trafik  verileri ile konum verileri anonim hale getirilerek ya da ilgili abonelerin açık  rızasının alınması ve sadece işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle  sınırlı kalmak kaydıyla belirtilen faaliyetlerin gerektirdiği ölçü ve sürede  işlenebilecek.

 

 Elektronik haberleşme hizmeti sunan şirketin işletmecileri konum  verilerinin işlenmesinde abonelere bu verilerin işlenmesini reddetme imkanı  sağlayacak. İlgili mevzuat ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde,  ancak acil yadım çağrıları ile afet ve acil durum hallerinde, abonelerin açık  rızası aranmaksızın konum verileri ve ilgili kişilerin kimlik bilgileri işletmeci  tarafından yetkilendirilen kişilere sınırlı olmak kaydıyla işlenebilecek.

 

Abone şikayetlerinin incelenmesi ve denetim faaliyetleri kapsamında  trafik ve konum verileri ile kişisel veriler belirtilen faaliyetlerle sınırlı  olmak kaydıyla işlenebilecek.

 

Verilerin saklanma süreleri 

 

Kanun kapsamında sunulan hizmetlerle ilişkin olarak, veri kategorileri  ile haberleşmenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıldan daha az ve iki yıldan  daha fazla olmamak üzere verilerin saklanma süreleri yönetmelikle belirlenecek.

 

  Soruşturma, inceleme, denetleme ya da uyuşmazlığa konu olan kişisel  veriler ilgili süreç tamamlanıncaya kadar; kişisel verilere ve ilişkili diğer  sistemlere yapılan erişimlere ilişkin işlem kayıtları iki yıl; kişisel verilerin  işlenmesine yönelik abonelerin rızalarını gösteren kayıtlar asgari olarak  abonelik süresince saklanacak.

 

 İşletmeciler, tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli  kullanımların önlenmesi amacıyla abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine  yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgilerini diğer işletmecilerle paylaşabilecek ve  işleyebilecek.

 

 Kanun kapsamında, kişisel verilerin gizliliğinin, güvenliğinin ve  amacı doğrultusunda kullanılmasının temininden işletmeciler sorumlu olacak.

 

 Karayolları Genel Müdürlüğü işletimindeki otoyollar ile erişme  kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden  geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine, o güzergahın en uzun mesafesi  yerine, geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin on  katı tutarında idari para cezası verilecek. Yabancı plakalı araçlar için  uygulanan bu ceza, gümrük kapılarında tahsil edilecek.

 

Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini  izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak  ödeyenlere, bu ceza on kat olarak uygulanmayacak.

 

 Yurtdışında hayatını kaybeden kamyon şoförlerinin varislerine ödeme 

 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, döner sermaye  gelirlerinden, savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü koşullara  sahip ülkelerde uluslararası taşıma yaparken saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden  şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının varislerine 40 bin liraya kadar ödeme  yaptırmaya yetkili olacak.

 

  Bakanlık, Döner Sermaye İşletmesinin mali imkanları ölçüsünde olmak  üzere, ticari yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, kamyonet,  traktör, kamyon, tanker ve çekicilerden yaşları ilgili mevzuatın getirdiği yaş  sınırının üzerinde olanları devir almaya, devir alınan taşıtların sahiplerine ve  karayolu yatırım projelerine ödeme yaptırmaya yetkili olacak.

 

 Bakanlık ayrıca, Milli Gemi Sicili ya da Türk Uluslararası Gemi  Siciline kayıtlı, ticari yük taşımalarında kullanılan gemilerden cins ve  nitelikleri Bakanlıkça belirlenenlerin hurdaya ayrılmasını desteklemek amacıyla  yerlerine, asgari yüzde otuz beş yerli katkı oranıyla Türkiye'de inşa edilmek,  asgari 5 yıl Türk Bayraklı işletilmek ve inşasının üç yıl içinde tamamlanması  veya inşasını müteakip beş yıldan önce satılması halinde genel hükümler uyarınca  tahsil edilmesi şartıyla yeni gemilerin finansmanında kullanılmak ve hurda  bedelini aşmamak üzere nakdi ödeme yaptırmaya yetkili olacak.

 

  Konya'nın Hadim ilçesi Dedemli Beldesi'nde Bozkır Barajı yapımından  etkilenen ailelerin, belirlenecek yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği  duyurularına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.

 

 Denizcilik Müsteşarlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun  Hükmünde Kararname'deki kadro unvanında sehven ifade edilen "Gemi Sürvey Uzmanı",  "Denizcilik Sörvey Mühendisi" olarak değiştirilecek ve ilgili mevzuatta mühendis  kadrosu için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar bu kadro için de  uygulanacak.

 

İmar Affı Kanunu'nun dayanılarak görülen davalarda ve bu kanuna  ilişkin devam eden işlemlerde kargaşa ve hak kayıplarının önüne geçilmesi için bu  kanunun yürürlükten kalkma süresi üç yıl daha uzatılıyor.

 

Sağlık yardımından yararlanamayanlar 

 

 

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca, sağlık hizmeti verildiği  dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık  yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31  Aralık 2014'e kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'sinin bu  kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde ilgililerce defaten veya taksitle  ödenmesi halinde geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek.

 

 Alacak tutarı bin lira ve altında ise resen terkin edilecek, alacak  tutarının yarısının bin liranın altında olması halinde bin lira terkin edilerek,  bakiye kısım tahsil edilecek.

 

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle Sağlık  Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak  üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları  da söz konusu protokoller doğrultusunda götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti  bedeli ödemeye yetkili olacak. Bu şekilde hizmet verilmesine ve götürü bedelin  tespit edilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak  protokollerde belirlenecek. Götürü bedel üzerinden sunulan hizmetler için ilgili  kurumlara ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilmeyecek.

 

 Yeşilay Vakfı'na bakanlık bütçesinden ödenek 

 

Türkiye Yeşilay Vakfı'na, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, her yıl  Ocak ayı içinde aktarılmak üzere Sağlık Bakanlığı bütçesinde gerekli ödenek  öngörülecek. Aktarılacak tutar 2015 yılında 15 milyon lira olarak, takip eden  yıllarda ise her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için, Vergi Usul  Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden  değerleme oranında artırılarak belirlenecek.

 

  Kanunla, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu'nun "örtülü ödenek"  maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, "Kapalı istihbarat ve kapalı savunma  hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının  gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ile olağanüstü hizmetlerle ilgili  devlet icapları için kullanılmak üzere" Cumhurbaşkanlığı bütçesine de örtülü  ödenek konuluyor.

15 Nis 2015 - 10:12 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Çorum Haber