Taşınmazlar kiralanacak

    T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN     1 - İHALENİN KONUSU : Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Toptancı Haller...

 

 

T.C

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1 - İHALENİN KONUSU : Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Toptancı Halleri Şube Müdürlüğüne bağlı Manavgat ilçesi Manavgat Toptancı Halinde bir tüccar işyeri ile Manavgat ilçesi Taşağıl Toptancı Halinde iki tüccar işyeri veKaş İlçesi Yeşilköy Toptancı Halinde bulunan bir komisyoncu işyeri2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İle aşağıda belirtilen şartlarda ihale edilerek kiralanacaktır.

 

2-TABLO 

 

SIRA NO

İHALE KONUSU YER

İŞİN NİTELİĞİ

ADA VE PARSEL

YÜZ ÖLÇÜMÜ (m2)

ARTIRMAYA ESAS BİR YILLIK MUHAMMEN BEDEL

KİRA SÜRESİ

İHALE TARİHİ VE SAATİ

İHALE USULÜ

GEÇİCİ TEMİNAT

 

1

Manavgat-Manavgat Toptancı Hali B2 Blok 6 Numaralı Tüccar İşyeri

Kiralama

148ADA        1 PARSEL

 

154

120.000,00 TL+ KDV

5 YIL

02.11.2023Perşembe    15:00

2886 SAYILI D.İ.K 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü

3.600,00-TL

 

2

Manavgat-Taşağıl Toptancı Hali 13 Numaralı Tüccar işyeri

Kiralama

                 563ADA        331ve 332 PARSEL

           144+65

                                          103.000,00 TL+ KDV

3 YIL

02.11.2023Perşembe    15:10

2886 SAYILI D.İ.K 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü

3.090,00-TL

 

3

Manavgat-Taşağıl Toptancı Hali 15 Numaralı Tüccar işyeri

Kiralama

563ADA        331ve 332 PARSEL

               144+65

103.000,00 TL+ KDV

3 YIL

02.11.2023Perşembe    15:20

2886 SAYILI D.İ.K 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü

3.090,00-TL

 

4

Kaş-Yeşilköy Toptancı Hali 13 Numaralı Komisyoncu işyeri

Kiralama

                 148ADA        31 PARSEL

                    60

                                    30.000,00 TL+ KDV

3 YIL

02.11.2023Perşembe    15:30

2886 SAYILI D.İ.K 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü

900,00-TL

 

 

3 -İhale idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halleri Şube Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin idari şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli olan5.000,00 TLAntalya Büyükşehir Belediye veznesine yatırılacaktır. 

4- Söz konusu ihaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

5-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aranacak şartlar ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

GERÇEK KİŞİLER

a) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan sebze veya meyve toptan ticareti ile iştigal ettiğini gösterir Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olduğuna dair belge, kayıtlı olması halinde rüsum borcu olmadığını gösterir belge.

b) Noter onaylı imza beyannamesi ve İstekliler adınavekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 2 ay önce alınmış noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl belge olacaktır.)

c) Tüccar işyeri ihalesine katılacaklar için Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair son iki ay içinde alınmış belge.

d) Komisyoncu işyeri ihalesine katılacaklar için Esnaf ve Sanatkarlar Odası ya da Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir son iki ay içinde alınmışbelge.

e)Kanuni ikametgah belgesi veya tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

f)İhaleye katılan gerçek kişi olması halinde bu kişilerin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin ihale tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

g) Vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Vergi levhası fotokopisi veya İnternet Vergi Dairesi çıktısı) 

h) Geçici teminatı yatırdığına dair belge.

ı) Antalya Büyükşehir Belediyesine kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan mali yükümlülükler sebebiyle borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınmış belge.

TÜZEL KİŞİLER 

a) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan sebze veya meyve toptan ticareti ile iştigal ettiğini gösterir Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olduğuna dair belge, kayıtlı olması halinde rüsum borcu olmadığını gösterir belge.

b) Vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 2 ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından son iki ay içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d)Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

e)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Asıl belge olacaktır)

f) Ticaret Odasına kayıtlı ise onaylı son iki ay içinde alınmış Ticaret Sicil Gazetesi.

g) İhaleye katılan tüzel kişi olması halinde yönetim kurulu üyelerinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin ihale tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge ve yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

h) Vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Vergi levhası fotokopisi veya İnternet Vergi Dairesi çıktısı)

ı) Geçici teminatı yatırdığına dair belge.

i) Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan mali yükümlülükler sebebiyle borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınmış belge.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

(1) 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

(2) Antalya Büyükşehir Belediyesine kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan mali yükümlülükler sebebiyle borcu bulunanlar ihaleye katılamaz.

(3)T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminde rüsum borcu tespit edilenler ihaleye katılamaz. 

(4) İşyeri, adi şirketlere/ortaklıklara ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişiye kiralanamaz.

(5) Toptancı hallerinde kira sözleşmesi feshedilenler ve bunların imzaya yetkili ortak veya üyesi oldukları tüzel kişiliklere, fesih veya iptale ilişkin Büyükşehir Belediye Encümeni kararını takip eden bir yıl içinde doğrudan veya dolaylı olarak yeniden kiralama yapılamaz.

(6) İhalesi yapılacak işyerinin bulunduğu Toptancı Halinde doğrudan veya dolaylı olarak komisyoncu/tüccar işyeri olanlar ihaleye katılamazlar.

(7)5957 sayılı Kanun ve 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesinin (d) bendinde belirtilen 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin belge bulunmaması halinde ihaleye katılamaz.

(8) Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesi 3 üncü fıkrasında yer alan "….. Aynı toptancı halinde/şubesinde bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak en fazla bir işyeri kiralanabilir veya satılabilir…." maddesi gereği ihaleye katılacaklara birden fazla işyeri kiralanamaz.

(9) İhaleye katılamayacak olanların ihaleyi kazanmaları halinde ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşmesi bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.

 

*Teklifler iadeli taahütlü posta olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi ihale saatinde hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  

*İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

*İhale ve sözleşmeye ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile sözleşme giderlerinin tamamı ihaleyi kazanan ve kiracı tarafından ödenir.

 

Ayrıntılı bilgi için ; Telefon  : 0 (242 ) 338 01 01   Faks : 0 (242) 338 01 02       internet adresi : antalya.bel.tr         E-Posta : [email protected]

  

İLAN OLUNUR  

 

#ilangovtr

Basın No ILN01911481

20 Eki 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Çorum Haber