Orman parkı kiraya verilecek

KONYAALTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü, Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mevkii’nde, Kırkgöz Orman İşletme Şefliği Amen...

KONYAALTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü, Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mevkii’nde, Kırkgöz Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 311No.lu bölmeiçerisindekalan, 4,749 Ha. Alanlı Hacı Ahmet Kuyusu KonaklamasızOrmanParkıişletmehakkınınkirayaverilmesiişi,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  1. İDARENİN:

a) Adresi

Sedir Mah. Vatan Bulvarı Muratpaşa /ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

: 0 242 345 1448

c) Elektronik posta adresi

: dilekoztekin@ogm.gov.tr

  1. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VEYÜZÖLÇÜMÜ:

 

Niteliği

 

İli

 

İlçesi

 

Köyü

 

Mevkii

 

Yüzölçümü

 

Muhdesatı

İşletme Hakkı Kira

Süresi

Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu

altındaki yer)

 

 

Antalya

 

 

Döşemealtı

 

 

 

Düzlerçamı

 

 

4,749Ha.

 

Tesissiz

 

20 Yıl

  1. İHALEKONUSUİŞİN :

a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)

: Hacı Ahmet Kuyusu Konaklamasız Orman Parkı’nda yer alan gelir getirici tesislerin (1 adet Kır Lokantası,  1 adet Kır Kahvesi, 1 adet Büfe,  1 adet Yöresel Ürünler Sergi ve Satış yeri) işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.

a) Tahmin edilen yıllık

işletme hakkı kira bedeli

: 570.000,00TL

b) Geçici teminat miktarı

: 171.000,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 30’u )

  1. İHALENİN:

a) Yapılacağı yer

: Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

b) Tarih ve saati

: 17 / 11 / 2023 -11: 00

  1. İSTEKLİLERİNİHALEYEKATILABİLMEŞARTLARIVEYETERLİK

KRİTERLERİ İLEİSTENİLENBELGELER     :

5.1. İsteklilerin ihaleyekatılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri

kapsamında sunmaları gerekir.

5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde

ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3.   Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa)bildirmeleri,

5.1.4.   Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi

borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),

5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu

kurumlarından istenmeyecek).

5.1.7.  Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösterenmakbuzlar,

5.1.8.  Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklifmektubu,

5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış

bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,

5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.11.              Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imzabeyannamesi,

5.1.12.              Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyivermeleri;kamutüzelkişilerininise,yukarıdaki5.1.3,5.1.4,5.1.7,5.1.8ve5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyivermeleri,

5.1.13.             İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli,işortaklığıbeyannamesi,İsteklininişortaklığıolmasıhalinde,5.1.1,5.1.2,5.1.4,5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek

zorundadır.

  1. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALEDOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satışbedelini, KonyaaltıOrman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya daZiraat  Bankası  Antalya  Şubesi’ndekiIBANTR69 0001 0012 3691 6895 2350 01 numaralıhesabına yatıracaklardır.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:

7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın

yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

7.2. Teklifler, 17/11/2023 Cuma günü saat 10:30a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan

istekliye iade edilir.

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerinekomisyonbaşkanlığınınadresiilehangiişeaitolduğu,isteklininadıvesoyadıileaçık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadarİhaleKomisyonuBaşkanlığınaulaşmasışarttır.Postadakigecikmenedeniyleişleme

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden

artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

 

                     

7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve

değiştirilemez.

8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01912051

19 Eki 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Çorum Haber