Doçentlik başvurularının usul ve esasları belirlendi

Doçentlik değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Doçentlik Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Doçentlik başvurularının usul ve esasları belirlendi
banner404

YÖNETMELİĞE göre, doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası  Kurulun (ÜAK) görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen  bilim veya sanat alanlarında, adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi  çerçevesinde yapılacak.

Bilim veya sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde,  doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki  ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanacak.

ÜAK, başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez  olmak üzere mart ve ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın  son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.

Doçentlik başvurusu için Türkiye'de doktora ile tıpta, diş  hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya ÜAK'ın  önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde  yeterlik kazanmış olması veya yurt dışında yapılmış ise denkliğinin kabul edilmiş  olması gerekecek.

Ayrıca başvurularda, YÖK tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil  sınavından en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul  edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olma, doçentlik bilim  alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir  yabancı dilde verme ve belirlenecek asgari sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın  ve çalışmalar yapma koşulu aranacak.

Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda ÜAK'a  yapılacak.

Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, ÜAK tarafından  ilgili bilim veya sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör  tarafından yapılan inceleme ile belirlenecek. Adayın doçentlik başvuru şartlarını  sağlamadığına ilişkin ileri sürülen iddialar, Doçentlik Komisyonunca incelenecek.  Doçentlik Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen  adayın doçentlik başvurusu iptal edilecek.

DEĞERLENDİRME JÜRİSİNİN OLUŞTURULMASI

Doçentlik jürilerinde görev alabilecek profesör unvanlı öğretim  üyelerinin listesi, YÖK personel veri tabanındaki bilgiler esas alınarak  belirlenecek. Doçentlik değerlendirme jürisindeki asıl ve yedek üyelikler, bu  listede ilgili bilim alanlarında yer alan öğretim üyeleri arasından objektif  ölçütlere göre belirlenecek.

Doçentlik değerlendirme jürisinde görev alabilmek için öğretim  üyesinin profesör olarak atanmış olması şartı aranacak.

Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan  jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı  bulması halinde aday başarılı sayılacak. Başarısız bulunan aday, jüri tarafından  eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla müracaat dönemi esas  alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecek.

Bilimsel veya sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının  değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan adaya, ÜAK Yönetim Kurulu kararı ile  karar tarihinden itibaren ilgili bilim veya sanat alanında "doçentlik" unvanı  verilecek ve doçentlik belgesi düzenlenecek.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE AYKIRILIK 

ÜAK, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık ile disiplin  cezaları bakımından doçentlik değerlendirmesine başvuran adayların durumlarını,  kendi bünyesinde oluşturacağı veri tabanından kontrol edecek.

Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan  herhangi bir eserde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık tespit ederse  bu durumu hazırlayacağı gerekçeli bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle  birlikte ÜAK'a bildirecek.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli  işlemler, ÜAK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.  ÜAK, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli  işlemlerin yapılması için durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araştırma  ve yayın etiği komisyonuna gönderecek ve bir karar verilinceye kadar doçentlik  başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmayacak.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek ve  sonuçlandırmak amacıyla ÜAK bünyesinde fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve  spor bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile güzel sanatlar alanlarından olmak  üzere üç Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulacak. Bu komisyonların  kuruluşu, çalışma usul ve esasları ÜAK tarafından belirlenecek.

İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından  incelenen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasının doğru  olmadığının tespiti halinde, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam  edecek.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında  yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday,  doçentlik değerlendirme başvurusunda başarısız sayılacak. Adayın idari, cezai ve  hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı tutulacak.

Jüri üyelerince doçentlik değerlendirme başvurusuyla ilgili olarak  adayın yanıltıcı bilgi veya belge sunduğunun ileri sürülmesi veya resen tespit  edilmesi halinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar ÜAK, doçentlik  başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmayacak.

İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından  yapılacak inceleme neticesinde iddianın doğru olduğunun tespiti halinde aday  başarısız sayılacak. İddianın doğru olmadığına karar verilmesi halinde doçentlik  değerlendirme süreci kaldığı yerden devam edecek.

Doçentlik başvuruları için ÜAK bünyesinde Doçentlik Komisyonu  kurulacak. Komisyon, sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar  alanlarından profesör unvanına sahip 15 üyeden oluşacak. Komisyon üyeleri, ÜAK  Başkanının komisyon üye tam sayısının en az iki katı kadar önereceği aday  arasından üç yıllığına seçilecek.

Öte yandan, ÜAK'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, 2018 nisan  dönemi doçentlik başvurularının bugün başlayıp 30 Nisan mesai saati bitiminde  sona ereceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2018, 14:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472