banner468

Alanya'da şok soruşturmalar

İçişleri Bakanlığı, Sipahioğlu ve Yücesan hakkında "Kuzey Alanya'da imar mevzuatına uymamak ve kamu zararına sebep olmak" suçlamasıyla soruşturma izni verdi. Ademoğlu hakkında ise "Eski başkan yardımcısı Dere'nin babasına ait parsele imar mevzuatına aykırı ruhsat vermekle haksız menfaat sağlandığı" suçlamasıyla soruşturma izni verildi

Alanya'da şok soruşturmalar

İçişleri Bakanlığı, Sipahioğlu ve Yücesan hakkında "Kuzey Alanya'da imar mevzuatına uymamak ve kamu zararına sebep olmak" suçlamasıyla soruşturma izni verdi. Ademoğlu hakkında ise "Eski başkan yardımcısı Dere'nin babasına ait parsele imar mevzuatına aykırı ruhsat vermekle haksız menfaat sağlandığı" suçlamasıyla soruşturma izni verildi

02 Mayıs 2015 Cumartesi 10:07
Alanya'da şok soruşturmalar
banner404
İÇİŞLERİ Bakanı Sebahattin Öztürk imzalı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 9 Mart 2015 tarihli kararıyla, Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve Alanya Belediyesi eski Fen İşleri Müdürü Emin Yücesan hakkında "Kuzey Alanya İmar Planı'nda yüksek eğimden dolayı açılamayan yolun mevzuata aykırı olarak dere yatağından açılması suretiyle kamu zararına sebep olmak" suçlamasıyla 'Soruşturma izni' verildi.
Aynı kararda, "Alanya Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Kemal Dere'nin babası Mustafa Dere'ye ait parsele, mevzuata aykırı olarak ruhsat vermek suretiyle haksız menfaat sağlandığı" suçlamasıyla, Alanya Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü Sibel Ademoğlu hakkında da soruşturma izni verildi. 
SEYDİOĞULLARI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Alanya Belediyesi eski Harita Müdürü Sinan Seydioğulları’nın suç duyurusu üzerine yaptığı incelemeler sonucu, 2015/79 sayılı kararını açıkladı.
Bu kararlar öncesi iddialar şöyleydi: 
"Alanya İlçesi, Sugözü Mahallesi, Kütürüp Mevkii, 1610/1514-1475/1480 No’lu imar adaları arasında planlanan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereği yapılan imar uygulamasıyla kamuya kazandırılmış bulunan 20 metre genişliğindeki trafik yolunun fazla eğimden dolayı açılamadığı, imar planındaki güzergâhında herhangi bir değişiklik yapılmadan, daha kuzeyde ve imar planında park ve ilköğretim tesis alanına ayrılan ve aslında aktif dere yatağı olan kesimden açıldığı, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 23/07/2010 tarih ve E:2008/1847, K:2010/793 sayılı iptal kararının bugüne kadar uygulanmadığı, bugüne kadar yapılan imar planı uygulamaları ile ilgili tüm kamu harcamalarının boşa gittiği ve kamunun ciddi boyutlarda zarara uğratıldığı..."
DERE'YE AİT PARSELLE İLGİLİ İDDİA 
Eski Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi Kemal Dere’nin babası Mustafa Dere’ye ait Hasbahçe Mahallesi, 371 ada, 4 No’lu parselin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan, Alanya Belediye Encümeni’nin 24/12/1998 tarih ve 3779 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri gereğince kamuya ayrılan kısımları terk edildikten sonra ifraz edilerek 6, 7 ve 8 olmak üzere üç ayrı parsele ayrıldığı, oluşan 6 numaralı parselin de 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması sırasında değerlendirilmek üzere hibe edildiği, 7 ve 13 numaralı kadastral parsellere yapı ruhsatı verildiği, 371 No’lu ada çevresindeki diğer ada ve parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasına tabi tutulduğu halde, söz konusu adanın uygulama dışında tutulduğu, 18. madde imar uygulaması yapılıp imar parselleri üretmeden söz konusu adada yasaya aykırı ihdas, tevhit, terk ve ifraz işlemi yapmak suretiyle oluşturulan kadastral parsellere yapı ruhsatları verilerek haksız kazanç sağlandığı. Sonuç olarak, Alanya Belediyesi’nin imar planı yapımı ve uygulamalarında kamunun ciddi boyutlarda zarara uğratıldığı ve haksız kazanç sağlandığı, açık yargı kararlarına uyulmadığı, belediyece yapılan işlemlerin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a uygun olmadığı, ilgili belediyenin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği..."
İŞTE KARARLAR 
Kuzey Alanya ile ilgili karar şöyle: 
"İddiayla ilgili olarak yapılan ön inceleme üzerine düzenlenen 31/12/2014 tarihli ve 99/10 sayılı Ön İnceleme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda:
Alanya İlçesi, Sugözü Mahallesi, Kütürüp Mevkii, 1610/1514-1475/1480 No’lu imar adaları arasında planlanan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereği yapılan imar uygulamasıyla kamuya kazandırılmış bulunan 20 metre genişliğindeki trafik yolunun fazla eğimden dolayı açılamadığı, imar planındaki güzergâhında herhangi bir değişiklik yapılmadan, daha kuzeyde ve imar planında park ve ilköğretim tesis alanına ayrılan ve aslında aktif dere yatağı olan kesimden açıldığı, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 23/07/2010 tarih ve E:2008/1847, K:2010/793 sayılı iptal kararının bugüne kadar uygulanmadığı, bugüne kadar yapılan imar planı uygulamaları ile ilgili tüm kamu harcamalarının boşa gittiği ve kamunun ciddi boyutlarda zarara uğratıldığı iddiasıyla ilgili olarak; Alanya ilçesi, Sugözü Mahallesi, Kütürüp Mevkii, 1610/1514-1475/1480 No’lu imar adaları arasındaki imar yolunun 25.04.1997 tarih ve 22970 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (644 sayılı KHK’nin 37. Maddesi gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) tebliğinde öngörülen eğim standartlarına aykırı bir şekilde daha yüksek eğimli olarak planlandığı, planlanan bu yolun yüksek eğiminden dolayı açılamadığı, bunun üzerine imar planında ilköğretim tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanan alandan plan tadilatı yapılmadan ve plana aykırı olarak ve ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü’nden de görüş alınmayarak, Alanya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 6/2. maddesi. 3194 ve 4734 sayılı Kanunla öngörülen görev gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle yolun açıldığı, iktisadi değeri olmayan bu yol için 32.500,00 + KDV (Ayrıca dere ıslahı için harcanan 539.089,93 + KDV’nin yola isabet eden miktarı kadar) doğrudan yol için harcanmak suretiyle bu kadar kamu zararına sebep olunduğu anlaşıldığından, Alanya Belediyesi Eski Fen İşleri Müdürü Emin Yücesan hakkında “Soruşturma izni” verilmesine, Fen İşleri Müdürü Emin Yücesan'a bu yolu açması için talimat vermek suretiyle onun fiiline iştirak ettiği anlaşıldığından Alanya Belediyesi eski Başkanı Hasan Sipahioğlu hakkında "Soruşturma izni" verilmesine..."
İMAR MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA İZNİ 
Kemal Dere'nin babası Mustafa Dere'ye ait parsele ilişkin karar ise aynen şöyle: 
"Eski Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi Kemal Dere'nin babası Mustafa Dere'ye ait Hasbahçe Mahallesi, 371 ada, 4 No'lu parselin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan, Alanya Belediye Encümeni'nin 24/12/1998 tarih ve 3779 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri gereğince kamuya ayrılan kısımları terk edildikten sonra ifraz edilerek 6, 7 ve 8 olmak üzere üç ayrı parsele ayrıldığı, oluşan 6 numaralı parselin de 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması sırasında değerlendirilmek üzere hibe edildiği, 7 ve 13 numaralı kadastral parsellere yapı ruhsatı verildiği, 371 No’lu ada çevresindeki diğer ada ve parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasına tabi tutulduğu halde, söz konusu adanın uygulama dışında tutulduğu, 18. madde imar uygulaması yapılıp, imar parselleri üretmeden söz konusu adada yasaya aykırı ihdas, tevhit, terk ve ifraz işlemi yapmak suretiyle oluşturulan kadastral parsellere yapı ruhsatları verilerek haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla ilgili olarak; 371 ada, 7 parsel için Şevket Akış adına hazırlanan 21/10/2011 tarihli İmar Durum Belgesi'nin "Yoldan ihdas işlemi" yapılmadığından, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne aykırı olduğu ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri uygulanarak parsel imar durumuna uygun hale getirilmeden 371 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın üzerine yapılan inşaata 26/03/2012 tarih ve 461-24/3548 No’lu ilk ruhsat verildiği, böylece de Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin 7. maddesinde tanımlanan görev gereklerine aykırı ettiği, belli bir parsel üzerinde plan tekniğine veya imar planına aykırı olarak yapılaşmaya imkan sağlanması suretiyle yapı sahiplerine haksız menfaat sağladığı anlaşıldığından, Alanya Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü Sibel Ademoğlu hakkında "Soruşturma izni verilmesine” ... 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi hükmü uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 09/03/2015 tarihinde karar verildi." 
ŞİMDİ NE OLACAK?
Bu kararların ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'nin, Kuzey Alanya'da Revizyon İmar Planı yapması gerektiği konuşulmaya başlandı. Buna göre, Kuzey Alanya'da 18. Madde Uygulaması'nın da yeniden yapılması gerektiği belirtiliyor. 
Ayrıca Seydioğulları'nın "Kuzey Alanya İmar Planı'nda kırmızı kotların eğim standartlarının dışında daha yüksek eğimli yollar oluşturularak tespit edilmesi yolunda plan notlarına ekleme yapılmasına dair Alanya Belediye Meclisi kararının iptali" istemiyle 2004 yılında açtığı dava sonucu, Antalya 1. İdare Mahkemesi 23 Temmuz 2010 tarihinde bu meclis kararını iptal etmişti. İptal kararında, standart dışı, fazla eğimli yolların tespit edilmesi, bunlara plan notuyla değil çizimle çözüm bulunması, ruhsatlı yapıların ve 18. madde uygulamasından gelen mülkiyet haklarının da dikkate alınarak revizyona gidilmesi gerekirken, yüksek eğimli yolların uygulamasında ısrarcı olmak ve plan notuyla bu sorunu geçiştirmeye çalışmanın kamusal açıdan doğru bir karar olmadığı ifade ediliyordu. 
Ancak bu kararın da bugüne kadar uygulanmadığı belirtiliyor.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.


banner355
Son Güncelleme: 02.05.2015 09:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349