banner391
banner405

İslâm’da doğru iman ve güzel ahlâk esasları

İslâm’da doğru iman ve güzel ahlâk esasları

banner404

Doç. Dr. Muammer OYTAN

E.Danıştay ve HSYK Üyesi

“Rabbî ! E’ınnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni                                  
ibadetike=Rabbim! Seni zikretmeye, Sana şükretmeye,
 ve Sana güzel bir şekilde ibadet etmeye beni muvaffak kıl!”                                         
                                            Resulullâh, Hz.Muhammed (s.a.s)

MÜSLÜMAN ALLAH’I ZİKİR VE TESPİH ETMELİDİR :


 “Ey iman edenler ! Allah’ı çokça zikredin ” (Ahzâb ,33/41)
        “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak siz onların tespihini anlamazsınız!” (İsrâ, 17/44)
Zikir, Allah’ı hatırlamak, O’nu güzel isimleri ile anmaktır.
Zikir, Allah ile kul arasında kuvvetli bir bağdır. İnsanın en huzurlu anı, Allah’a yönelip, baş başa kaldığı andır. Allah’a yönelmenin en güzel yollarından biri de zikirdir. Yüce Allah’a kulluk etmek, hayatın her alanında O’nu hatırlamak ve O’nun rızasına uygun davranmakla mümkün olabilir.Allah’ın kulu olduğu bilincinden yoksun olmak ve O’na karşı kulluk vazifelerini umursamamak, Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle, Allah’ı unutmaktır. Yerde gökte ne varsa her şey yaratıcısı Allah’ı zikretmektedir: “Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, güçlüdür, hikmet sahibidir !” (Hadid,57/1). “Ey imân edenler ! Mallarınız ve evlâtlarınız sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın ! Her kim öyle yaparsa işte onlar hüsrâna uğrayanlardır!” (Münâfikûn,63/9)
Yine Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle, Allah’ı unutanların, O’nu anmaktan yüz çevirenlerin sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Aksine, kulluk sorumluluğunu hep hatırında tutanlar, Rabbimizin “Siz beni anın ki ben de sizi anayım!” (Bakara,2/152) müjdesine nâil olacaklardır. 
Zikir; Allah’ı isim ve sıfatlarıyla anmak, O’nun birliğini, sonsuz kudretini ve yüceliğini dile getirmek; O’nun nimetlerini tefekkür ve tezekkür etmek ve gaflet içerisinde olmamaktır.
Zikir, gündelik hayatın ruhlarımızı, kalplerimizi yorgun düşüren çekişmelerinden, meşgalelerinden uzaklaşıp Rabbimizin rızasını aramaktır. 
Allah’ı gönül ve dil ile zikretmekle beraber, O’nu hayatın içinde de anmak ve rızasına uygun davranmak gerekir. Allah’ı yalnızca darda kaldığımız zamanlarda değil, maddi ve manevî hiçbir tasamızın bulunmadığı durumlarda da nimetlerini anarak, zikrederek, O’na karşı şükran vazifemizi yerine getirmeliyiz.(Mahmut Demir, Allah’ı Zikredelim ki Huzur Bulalım; Kur’ân’dan Öğütler 1- D.İ.B.Yayını, s.93)
Kur’an-ı Kerim’de, Cenab-ı Allah: “Sabah akşam Rabbinin adını an ”( İnsan,76/25) 
“…Ayrıca, Rabbini çok an, sabah akşam tespih et.”( Âl-i İmrân,3/41);“ Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir  sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma”  (Â’raf ,7/205 ); “ …Allah’ı çok anın ki  kurtuluşa eresiniz” ( Enfal ,8/45); “Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın… ”( Nisâ ,4/103 );“Ey iman edenler ! Allah’ı çokça zikredin ” ( Ahzâb ,33/41)  “O’nu sabah-akşam tesbih edin” (Ahzâp,33/42 ); “…kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et ” ( Tûr,52/4) “Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O’nu tesbih et ”( Tûr ,52/ 49) buyruklarını vermiştir.
Yüce Allah’a secde ve tespihte bulunmak, Allah’ın hükmünün, her zaman ve her yerde geçerli olduğunu; hiçbir şeyin O’nun buyruğu dışına çıkamayacağının bilinmesi demektir. “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler.Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak siz onların tespihini anlamazsınız !”(İsrâ, 17/44).
Zikir; kalple zikir, bedenle zikir, dil ile zikir olmak üzere üç kısma ayrılır.
Kalple Zikir : Allah’ın varlığını, birliğini, niteliklerini, yüceliğini ve eşsizliğini düşünmek ve kabul etmek; Allah’ın varlığıyla ilgili her türlü şüpheden uzaklaşıp O’nun muhabbetiyle hemhal olmak; Allah Teal3a’yı Kur’an’da anlatıldığı, tanıtıldığı ve bildirildiği şekilde tanımak, anlamak ve bilmektir. Hz.Peygamber, “Her şeyin bir cilası vardır, kalbin cilası da Allah’ı zikirdir ” buyurmuştur. 
    Beden ile Zikir : Başta namaz kılmak olmak üzere, gözün, kulağın, el ve ayakların, dilin, aklın, kısaca bütün organların, Allah’ın ve Peygamberinin emir ve yasaklarına uygun olarak, haram ve kötülüklerden sakınıp insanlara yararlı-faydalı işlerde kullanılması, meşru işlerde çalışması, üretmesi bedenle zikir demektir.Kısaca beden ile zikir, tüm benliğimizle Allah’ın rızasını aramaktır, varlığımızı ve imkanlarımızı O’nun yolunda seferber etmektir; O’nun emirleri doğrultusunda bir hayat sürmektir.
    Dil ile Zikir :  Allah’ı güzel isimleriyle anmak, övmek, yüceltmek, noksan sıfatlardan tenzih etmek, O’nun varlığını-birliğini-eşi ortağı ve benzeri bulunmadığını; gücünü-iradesini ve nimetlerini ifade eden cümleleri söylemek, dua etmek, hak ve hakikati söylemek, Kur’ân okumak  şeklinde yapılabilir.

Dil ile zikir nasıl yapılmalıdır?

    Dilin, kavgadan-nizadan-küfürden-kötü alışkanlık sözlerinden-dedikodudan-münafıklıktan v.b. arındırılarak  ayakta iken, yürümekte iken, otururken veya yan yatmış halde, kısaca her zaman-her yerde-her halûkârda söylenebilecek sözler şunlardır :

•    Lâilahe İllallah !=Allahtan başka ilah yoktur, sadece Allah vardır
•    Muhammedün Resulullah= Muhammed Allah’ın Resulüdür .
•     Süphânallah !=Her türlü noksanlıklardan Allah’ı tenzih ederim.
•    Elhamdü lillah != Allah’a hamdederim, şükrederim; her türlü övgü Allah’a özgüdür.
•    Allahu Ekber ! = Allah en büyüktür.
•    El-hamdü lillâhi Rabb’il-Alemîn = Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun!
•    Esteğfurullâhe’l-azîme ve etûbü ileyh =Yüce Allah’tan mağfiret diler ve O’na tövbe ederim !
•    Esteğfurullâhe ve etûbü ileyh =Allahtan mağfiret diler ve O’na tövbe ederim .
•    Sübhânellâhi ve bi hamdihî=Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve O’nu överim 
•    Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh= Güç ve kuvvet ancak Allah’ın ihsanı ile vardır.
•    Eşhedü en lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh ve eş hedü enne Muhammeden abduhû ve Resûlühû_= Ben tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, sadece O vardır ve O’nun ortağı yoktur.Yine tanıklık ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
•    Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.= Allah’tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır,O’nun ortağı yoktur .Mülk O’nundur. Her türlü övgü O’na aittir. O her şeye gücü yetendir.
•    Süphânellâhi ve’-l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’il aliyyil azim =Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü Allah’a mahsustur. O’ndan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak aziz Allah ile vardır.
•    Ayrıca Esma-ül Hüsnadan (Tanrının güzel isimlerinden )bazıları da tespih çekilebilir : “ Ya Zülcelâli vel ikram ” ; “Ya Rahman-i Ya Rahim ”; “Ya Kuddüs ya Mennan ”  “Ya Evveli,Ya Ahiri,Ya Zahiri,Ya Bâtın ” ; “Ya Hû Ya Allah ” ; “Ya Ezelliyül Ezeli ” ; “ Ya Hayyû Ya Kayyûm”  bunlardandır…
Allah’ı Tealâ’yı zikretmek, tespih etmek ve tefekkür etmek ( Hıcr,15/98-99 ; Fetih,48/9 ;Kâf,50/39 -40 ; Vâkıa,56/74 ; Hadîd,57/1-2 ; Saff,61/1;Cuma,62/1 ;Hâkka,69/52 ) ayetlerinde de emredilmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.s ), bir gün ashaptan Muaz b. Cebel’in elinden tutmuş “Ey Muaz sana bir tavsiyede bulunacağım” demiş ve kendisinin de daima söylediği şu duayı öğretmiştir: “Rabbî, E’ınnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike = Rabbim ! Seni zikretmeye, sana şükretmeye ve Sana güzel bir şekilde ibadet etmeye beni muvaffak kıl ! ” .( Ebu Davud, Tefriu' ebvabi'l-vitr, 26 ;Suyûtî,I.366)
İnsanın, yukarıda yazdığımız zikirlerden bazılarını, yapabileceği kadarını seçip, her gün 33’er defa çekmesi ne kadar güzel olur. Diyelim ki yürüyüş yaparken, yürüyüş bandında iken, Tv. seyredekken, yan yatmış istirahat ederken, eline bir tespih alıp her bir zikri 33 defa çekmesi ne kadar güzel olur!
Allah Tealâ’yı zikretmek için üç ayların yani Recep, Şabân ve Ramazan aylarının ayrı bir önemi vardır: Recep Ayının ilk günü iki rekat nafile namazı kılınır; 111 defa  “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed” diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Akabinde 1660 defa “Yâ Allah!” diye tespih çekilir. Bu başlangıç mahiyetindedir.
Bu birinci günde ve sonraki üç ay boyunca her gün 1100 defa “Lâ İlâhe İllallah!”  ve 100 defa da “Muhammedün Resûlullâh” diye tespih çekilir. Böylece üç ayların sonunda 90.000 kelime-i tevhid tamamlanmış olur! 9.000 defa da Muhammedün Resulullah çekilmiş olur.

ZİKİRLE, HEP ZİKİRLE
Yalandan, riyadan kaçılmalı,
Tanrı’yı zikirle, hep zikirle,
Semavî kapılar açılmalı,
Tanrı’yı  zikirle, hep zikirle,

Açalım ol beyaz gonca gülde,
Mevlâ’ya akalım coşkun selde,
Kabe’ye koşalım esen yelde,
Tanrı’yı zikirle, hep zikirle!

Hayattan, değerli ibret aldım,
Sık sık derin tefekküre daldım,
Tevazuda toprak gibi oldum,
Tanrı’yı zikirle, hep zikirle.

Kalbî duygularımı yazdım,
İlâhî aşk göllerinde yüzdüm,
Rüzgârdan Resûl selâmın sezdim,
Tanrı’yı zikirle, hep zikirle!

OYTAN Muammer yanar kavrulur,
Yedi iklim dört köşe savrulur,
Nefis ıslah olup muma çevrilir,
Tanrı’yı zikirle, hep zikirle !
ZİKİR 
Gönlümde kuruldu meydan,
Ah! Allah Allah  dedikçe, 
Teşrif etti cümle  sultan, 
Ah! Allah Allah  dedikçe …Durmadan dönüyor devran, 
Melekler  ederler  seyran, 
Kendinden geçiyor cânân, 
Ah! Allah Allah dedikçe …

Bilinmez sırlar sezersin, 
Arşı Âlâda  gezersin, 
Derin zevklere erersin, 
Ah! Allah Allah dedikçe . 

Haz –mutluluğa erilir, 
Cennetten güller derilir, 
Gerekirse can verilir, 
Ah! Allah Allah dedikçe. 

OYTAN Muammer, baş tacım, 
Bulunur gönül ilâcım, 
Hiç hissetmem derdim acım, 
Ah! Allah Allah dedikçe!
               
17 Haziran Cuma
İftar Vakitleri


Antalya        : 20.27
Alanya        : 20.21
Manavgat    : 20.24
Gazipaşa    : 20.19
banner355

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.